Construcció Modular – Compact Habit
| Inici | Mòdul Compact Habit| Característiques | Certificació DITE
Avaluació del sistema

 

L’avaluació del sistema Compact Habit®, necessària per la concessió del DITE 11/0266, l’ha realitzat l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), organisme autoritzat (Approval Body) i pertanyent a l’EOTA (European Organisation for Technical Approvals).

L’organisme autoritzat ITeC ha realitzat un anàlisi exhaustiu i una revisió dels mòduls Compact Habit i de la sistemàtica establerta per la seva producció, segons disposicions i requeriments establerts a la guia ETAG 023 Prefabricated building units i a Guidance paper B: Definition of factory production control in technical specifications for construction products.

A tal efecte s’han controlat i determinat les condicions del procés de fabricació dels mòduls tridimensionals monolítics de formigó armat d’alta resistència Compact Habit, abastant l’esmentada avaluació els següents aspectes principals:

  • Criteris de disseny del sistema Compact Habit®
  • Procés de fabricació dels mòduls
  • Execució de fonamentació específica a l’obra
  • Sistemàtica de posada a l’obra dels mòduls


Durant la fase d’avaluació dels mòduls Compact Habit s’han realitzat diversos assajos de resistència, comportament i caracterització del producte i dels seus components, per tal de validar les condicions predefinides de disseny. En tots els casos es van obtenir resultats favorables que sustentaven i milloraven les característiques preestablertes de base.