Construcció Modular – Compact Habit
| Inici | Avantatges| Qualitat i confort
Sisme


El sistema estructural flotant es basa en un acoblament entre peces metàl·liques inserides al formigó, amb elements elàstics integrats, que garanteixen la transmissió de les càrregues horitzontals. Les càrregues verticals es resolen mitjançant unions elàstiques, distribuïdes sota els nervats del mòdul, que permeten assegurar l’elasticitat i la flexibilitat de l’edifici.

Per a controlar el repartiment de les càrregues de vent i unificar el comportament de l’edifici, es col·locaran unes unions elàstiques en el pla de la façana. Aquestes peces també garantiran que l’edifici oscil·li controladament en cas de sisme. Totes aquestes unions es realitzaran en sec i permetran un muntatge i un desmuntatge fàcil. La capacitat de resistència sísmica s’ha dimensionat en base a la norma NCSR-02 espanyola i els Eurocodis.